Home / ਚਲੀਸੇ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਥਾ

Category Archives: ਚਲੀਸੇ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਵਿਧੀ – ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਉੜਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ...

Read More »

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ – ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਗੁੜ-ਚਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਰੱਖੇ। ...

Read More »

ਵੀਰਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਵਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਢੰਗ – ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਕਿਉਾਂਕਿ ਬ੍ਰਹਸਪਤੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪੀਲੇ ਚਨੇ (ਛੋਲਿਆਂ) ...

Read More »

ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਵਿਧੀ – ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਦਾਇਕ ...

Read More »

ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਧੀ – ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਮਾਰੂਤੀਨੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਹਿਕ, ਦੈਵਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਕਤ ਵਿਕਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਆਤਮਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਜ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ...

Read More »

ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ – ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਹਾਰ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ...

Read More »

ਐਤਵਾਰ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਸਾਖ, ਮਾਘ ਅਤੇ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ...

Read More »

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ

  ਨਮੋ ਨਮੋ ਦੁਰਗੇ ਸੁਖ ਕਰਨੀ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਅੰਬੇ ਦੁਖ ਹਰਨੀ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋਤੀ ਤੁਮਹਾਰੀ। ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਫੈਲੀ ਉਜਿਆਰੀ॥ ਸ਼ਸ਼ਿ ਲਿਲਾਟ ਮੁਖ ਮਹਾਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਭ੍ਰਕੁਟੀ ਵਿਕਰਾਲਾ॥ ਰੂਪ ਮਾਤੁ ਕੋ ਅਧਿਕ ਸੁਹਾਵੈ। ਦਰਸ਼ ਕਰਤ ਮਨ ਅਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ॥ ਤੁਮ ਸੰਸਾਰ ...

Read More »

ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ

ਦੋਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਰਜ, ਨਿਜ ਮਨੁ ਮੁਕੁਰੂ ਸੁਧਾਰਿ। ਬਰਨਉ ਰਘੂਬਰ ਬਿਮਲ ਜਸੁ, ਜੋ ਦਾਇਕੁ ਫਲ ਚਾਰਿ॥ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਤਨੁ ਜਾਨਿਕੇ, ਸੁਮਿਰੌ ਪਵਨ-ਕੁਮਾਰ। ਬਲ-ਬੁੱਧੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿ, ਹਰਹੂ ਕਲੇਸ ਬਿਕਾਰ॥ ਚੌਪਾਈ ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਨ ਸਾਗਰ, ਜੈ ਕਪੀਸ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ...

Read More »

ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਚਾਲੀਸਾ

॥ ਦੋਹਾ॥ ਜੈ ਚਾਮੁੰਡਯਾ ਕਾਲਿਕੇ, ਜੈ ਜੈ ਜਗਦੰਬਾ। ਯਹ ‘ਭਕਤ’ ਹੈ ਸ਼ਰਣ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਅਬ ਅੰਬਾ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਲੀ ਕਰਾਲਿਨਾ, ਮਾਤੁ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਵਿਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੁ ਭਕਤੀ॥ ਚੌਪਾਈ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਲੀ। ਜੈ ਕਪਾਲਿਨੀ ਜੈ ...

Read More »
Scroll To Top