Home / ਚਲੀਸੇ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਥਾ (page 2)

Category Archives: ਚਲੀਸੇ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਥਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਚਾਲੀਸਾ

॥ ਦੋਹਾ॥ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਗਿਰਿਜਾ ਸੁਵਨ, ਮੰਗਲ ਕਰਣ ਕਿਰਪਾਲ। ਦੀਨਨ ਕੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਹਿ, ਕੀਜੈ ਨਾਥ ਨਿਹਾਲ॥ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਨਹੁ ਵਿਨਯ ਮਹਾਰਾਜ॥ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਹੇ ਰਵੀ ਤਨਯ, ਰਾਖਹੁ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ॥ ਜਯਤਿ-ਜਯਤਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦਯਾਲਾ। ਕਰਤ ਸਦਾ ...

Read More »

ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ

  ॥ ਦੋਹਾ॥ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਗਿਰਿਜਾ ਸੁਵਨ, ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿਤ ਅਯੁਧਿਆਦਾਸ ਤੁਮ, ਦੇਹ ਅਭਿਯ ਵਰਦਾਨ॥ ਜੈ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਸਦਾ ਕਰਤ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ॥ ਭਾਲ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸੋਹਤ ਨੀਕੇ। ਕਾਨਨ ਕੁੰਡਲ ਨਾਗਫਨੀ ਕੇ॥ ਅੰਗ ਗੌਰ ਸ਼ਿਵ ਗੰਗ ਬਹਾਏ। ਮੁੰਡਮਾਲ ਤਨ ਸ਼ਾਰ ਲਗਾਏ॥ ...

Read More »
Scroll To Top