ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ।

Scroll To Top