ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।

boardnussi boardlidhar

board4    board

boardstop

Scroll To Top