ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

clothsale  markeet

Scroll To Top