ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

Scroll To Top