ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ।

Scroll To Top