ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਭੈਈਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Scroll To Top