ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ।

Scroll To Top